Medezeggenschapsraad


 

Leden

T. Overweg
E. Hagedoorn
S. de Vries
D. Tromp
 

Namens het team

José Westerman
Dianne Wanink


 

Volgens de definitie is de Medezeggenschapsraad (MR) een overleg- en gespreksorgaan - voor elke school wettelijk verplicht - waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een instemmings- of een adviesbevoegdheid conform artikelen in het MR-regelement. Dit is te vergelijken met een Ondernemingsraad van een bedrijf. Uniek is echter dat bij het onderwijs de klanten, lees de ouders, via de MR ook mee kunnen beslissen over het te voeren beleid van de school.
De onderwerpen of beleidsnotities die tijdens MR-vergaderingen behandeld worden zijn het nascholingsplan, taakbeleid, managementrapportage, begroting en financiële rapportages, schoolgids, zorgplan, jaarkalender en het formatieplan. Daarnaast is de MR betrokken bij bijvoorbeeld sollicitatieprocedures ten behoeve van nieuwe leerkrachten. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder andere de klassenindelingen.
De MR vergadert vijf keer per schooljaar. De M.R.en is ad-hoc oproepbaar indien er zich problemen voordoen of indien de directie gedwongen wordt over een bepaald onderwerp snel een besluit (inclusief instemming of advies van de MR) te nemen.
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs  CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 16 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, bovenschoolse, beleid.
De vertegenwoordiging van de scholen in de GMR is als volgt geregeld. De scholen van Chrono zijn ingedeeld in 4 clusters, te weten:
Cluster 1: CNS Balkbrug, de Regenboog, de Ark en de Groen van Prinstererschool
Cluster 2: De Bron, de Akker, de Spreng-el, de Elzenhof
Cluster 3: De Marsweijde, de Vlinder, cbs Rheezerveen, ds. Koningsbergerschool
Cluster 4: De Bloemenhof, ‘t Kompas, de Kastanjehof, prof. Waterinkschool
Elk cluster is met 2 leden (1 ouder en 1 personeelslid) vertegenwoordigd in de
GMR.

Er zijn afspraken gemaakt voor de informatie en communicatie.