voor, tussen- en naschoolse opvang


 

Er zijn vele redenen waarom u gebruik wilt / moet maken van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot het opvangen van uw kind(eren). Daarom hierbij een overzicht.
 

Overblijven (Tussenschoolse opvang)
Zie informatie onder kopje Ouders - Overblijven.   
    
Buitenschoolse opvang
 

Vanaf schooljaar 2007/2008, kunnen ouders die dat wensen, gebruik maken van een door de school geregelde vorm van buitenschoolse opvang. N.a.v. een enquête, gehouden onder de ouders in maart 2007, heeft het bestuur in overleg met de aanbieders van buitenschoolse opvang gekozen voor het makelaarsmodel.
Dit houdt in dat het bestuur van de schoolvereniging Chrono de buitenschoolse opvang heeft uitbesteed. De school heeft geen rol in de organisatie van de kinderopvang. Het bestuur heeft  een convenant gesloten met stichting ProKind en stichting Kinderopvang Hardenberg. In het convenant staan de afspraken beschreven die zijn gemaakt met ProKind en Kinderopvang Hardenberg over de aansluiting onderwijs en opvang. U dient als ouders zelf contact op te nemen met de aanbieders voor buitenschoolse opvang.
 

stichting ProKind (0523-617053)
stichting Kinderopvang Hardenberg (0523-263450)


ProKind komt met het volgende aanbod:
Per locatie is vastgesteld dat alleen opvang wordt geboden aan de kinderen van de scholen uit de kernen:
 

 

Voor de overige kernen geldt dat de Stichting Prokind nu geen BSO opvang verzorgt , omdat het aantal verwachte deelnemers te klein is en het daarom redelijkerwijs niet mogelijk is om opvang te verzorgen. Dit neemt niet weg dat bij voldoende deelnemers en indien aan de voorwaarden voldaan kan worden, de Stichting ProKind zich zal inspannen om structurele opvang mogelijk te maken.

Kinderopvang Hardenberg biedt gastouderopvang aan in de gehele gemeente Hardenberg. Daar waar Stichting ProKind niet in de buitenschoolse opvang kan voorzien, is er derhalve de mogelijkheid van gastouderopvang, uitgevoerd door de stichting Kinderopvang Hardenberg.